PRIVACY

Rugby Club Delft (hierna: ‘RCD’), gevestigd te Delft en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40397197

Deze privacyverklaring omschrijft:

 1. Welke van uw persoonsgegevens verwerkt worden door RCD en waarvoor deze persoonsgegevens worden gebruikt;
 2. Hoe RCD omgaat met cookies;
 3. Op welke wijze uw gegevens worden beschermd;
 4. Welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Verwerking van uw persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

Uw persoonsgegevens worden op verschillende manieren verwerkt door RCD, te weten wanneer:

 1. U onze website bezoekt;
 2. U lid bent van onze vereniging;
 3. Zich aanmeldt voor de nieuwsbrief;
 4. U gebruik maakt van de teammanagementsoftware ter administratie van trainingen, wedstrijden, evenementen, trips/ kampen en skills development;
 5. Wanneer u zelf uw gegevens aan ons verstrekt.

Wij verwerken uw gegevens om de nieuwsbrief te verzenden, contact met u op te nemen en voor alle werkzaamheden die nodig zijn om gevolg te geven aan uw lidmaatschap van de vereniging.

RCD verwerkt de volgende persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens op uw VOG verklaring (indien u vrijwilliger bent bij onze vereniging);
 • Pasfoto;
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. RCD gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Indien u een spelend- lidmaatschap heeft dan deelt RCD uw persoonsgegevens via Erugby (ARL) met Rugby Nederland. Met Erugby hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten voor de wijze waarop o.a. uw gegevens worden verwerkt en beveiligd. RCD verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van uw lidmaatschap of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

RCD maakt tevens gebruik van teammanagementsoftware waarin spelersinformatie wordt vastgelegd. Daarnaast worden gegevens over trainingen, wedstrijden, evenementen, trips/ kampen en skills development vastgelegd in dit systeem. Gebruik van deze software is vrijwillig en dient gedaan te worden door de gebruiker zelf. Hiertoe dient akkoord te worden gegeven bij het aanmaken van het spelersprofiel. Jaarlijks, bij de start van ieder nieuw verenigingsjaar, zullen gebruikers worden gevraagd om een update van het spelersprofiel, waarbij ook dan weer expliciet toestemming moet worden gegeven voor de opname van de persoonlijke gegevens in de teammanagementsoftware. RCD verplicht zich ertoe om jaarlijks het privacy-beleid van de teammanagementsoftware-organisatie te beoordelen en goed te keuren.

De beveiliging van uw persoonsgegevens en bewaartermijnen

De bescherming van uw gegevens is een serieuze aangelegenheid voor RCD en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@rcdelft.nl

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan nodig is bewaard voor de uitvoering van het lidmaatschap. Bij beëindiging van uw lidmaatschap vragen wij u of u wilt worden aangemerkt als oud-lid. In dat geval bewaren wij uw persoonsgegevens totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief of zich uitschrijft als oud-lid. Indien dit niet het geval is, verwijderen wij op dat moment uw gegevens uit Erugby.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RCD. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere organisatie te versturen.

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@rcdelft.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

RCD wijst u tevens op uw recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging van deze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd; raadpleeg deze privacyverklaring derhalve regelmatig.

Laatste update: 19 januari 2021